Awarie kanalizacji

Awarie sieci i elementów kanalizacyjnych powodują zaburzenia w prawidłowym działaniu  systemu kanalizacji.  Szybkie przywrócenie poprawnego działania kanalizacji  zależne jest od dokładnego zlokalizowania miejsca awarii i o ile to możliwe ustalenia jej przyczyny, oraz zasięgu.

Najlepszym sposobem  lokalizacji awarii, w szczególności, gdy skutki awarii nie są
widoczne, jest kamera inspekcyjna. Dzięki monitoringowi kamerą TV możliwe jest określenie dokładnego miejsca awarii kanalizacji, jak również odnalezienie pierwszych symptomów awarii, jeszcze przed ujawnieniem się objawów awarii na powierzchni terenu. Dzięki temu  zapobiega się możliwym zakłóceniom pracy sieci kanalizacyjnej.
Dużo łatwiej też przywraca się sieć kanalizacyjne do stanu pierwotnego, umożliwiając jej dalsze bezproblemowe użytkowanie. W wymiarze finansowym przekłada się to na niższe koszty poniesione na naprawy oraz straty wynikłe w wyniku awarii, w stosunku do kosztów awarii uwidocznionej na powierzchni terenu. Więcej jest także czasu na dobranie odpowiedniej metody zlikwidowania powstałego problemu i możliwość przygotowania się usunięcia usterki

Generalnie awarie występujące w sieciach kanalizacyjnych są niepowtarzalne i chociaż niektóre wyglądają  podobnie, ich specyfika, skutki i sposób naprawy są różne. Wynika to z zakresu, oraz przyczyn powstania awarii, a także specyfiki gruntu.

Najczęstszymi powodami awarii kanalizacji są:
korozja materiału kanału (szczególnie żeliwa kanalizacyjnego),
pęknięcie przy połączeniu rur,
przesunięcia względem osi,
zarastanie kanału poprzez odkładające się tłuszcze,
pęknięcia wzdłużne,
zarastanie kanału przez korzenie,
uszkodzenie kanału przez rozrastające się korzenie,
zawalenie się kanału, zapadnięcia się kanału
zatory w przepływie ścieków.

Wpływ na występowanie awarii awarii ma rodzaj zastosowanych rur, szczególnie używanych
w przeszłości do budowy sieci kanalizacyjnych, takich jak:
rury betonowe,
rury ceramiczne (kamionkowe,
rury vipro (z betonu zagęszczanego wibracyjnie)
rury żelbetowe.
rury z żeliwa kanalizacyjnego.
Większość tych materiałów była niskiej jakości, a dodatkowym elementem

powodującym liczne obecnie awarie był niewłaściwy sposób wykonania kanałów oraz
brak właściwego i skutecznego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi, czy też brak doświadczenia ekip.
Niewielka liczba awarii kanalizacji powstaje natomiast na odcinkach sieci wykonanej z takich
materiałów jak: PVC, PP czy GRP. Są to w większości nowe kanały kanalizacji, a duża część
z nich, przed włączeniem do eksploatacji, jest monitorowana kamerą TV. Tutaj powodem powstania awarii jest głównie słaba jakość wykonania kanałów, brak starannego sprawdzenia stanu uszczelek, złe zagęszczenie dna kanału itd.

pogotowie kanalizacyjne zadzwoń- 505-697 600

pogotowie kanalizacyjne Warszawa